DPŠ - EXTERNÁ FORMA

Absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ v súlade s aktuálne platnými akreditáciami programov DPŠ a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji v kategóriách učiteľ.

 

Zoznam akreditovaných programov DPŠ v externej forme štúdia:

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru biológia
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Biológia.

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru biotechnológie
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Biotechnológie.

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru ekonómia a manažment
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ekonómia a manažment

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru ekologické a environmentálne vedy
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ekologické a environmentálne vedy

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru potravinárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Potravinárstvo

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety technického zamerania obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru strojárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Strojárstvo

 

 1. Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru veterinárske lekárstvo
  • Na doplňujúce pedagogické štúdium možno prijať absolventa neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Veterinárske vedy

 

 

Cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je, aby študent získal učiteľské kompetencie spolu s odborovo-predmetovou spôsobilosťou. Študent nadobudne didaktickú a pedagogickú spôsobilosť, naučí sa správne komunikovať so žiakmi a vyučovať odborné predmety v zmysle koncepcie tvorivo-humanistickej výučby a zvyšovania kvality riadenia výučby.  Doplňujúce pedagogické štúdium zabezpečuje prípravu učiteľov profesijných odborných predmetov v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania pre komplexné rozvíjanie kompetencií žiakov, študentov i dospelých účastníkov vzdelávania, vedie k motivácii študentov k sebarozvoju a pre celoživotné učenie sa.

 

Organizácia štúdia

DPŠ sa viaže k tým študijným odborom, ktoré má SPU v Nitre akreditované v druhom stupni vysokoškolského štúdia a je 4-semestrové. Záujemca o  DPŠ na SPU si môže podať prihlášku do Univerzitného poradenského a podporného centra SPU v Nitre vždy do 30.6. Pri výberovom konaní sa zohľadňuje fyzická a psychická spôsobilosť pre učiteľskú profesiu a absolvovanie výberových predmetov spoločenskovedného zamerania počas 2. stupňa štúdia (Všeobecná pedagogika, Všeobecná psychológia, Úvod do psychológie, Sociálna psychológia, Etika, Estetika, Filozofia, Sociológia a pod.).

Počas štyroch semestrov štúdia absolvuje študent zápočty a skúšky z pedagogických, psychologických a spoločenskovedných predmetov a pedagogickú prax s klasifikovaným pedagogickým výstupom na strednej odbornej škole. Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a najmenej ďalší dvaja členovia komisie. Toto štúdium je v súčasnosti spoplatnené sumou 500,- € za rok.

 

Štúdium začína so začiatkom akademického roka, aktuálny rozvrh sa študentom zverejní na začiatku príslušného semestra. Štúdium prebieha formou 3-4 denných sústredení spravidla 4x za semester.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent získava pedagogickú spôsobilosť a aprobáciu podľa inžinierskeho študijného programu alebo študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a tam vykonané štátne skúšky. O úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho pedagogického štúdia vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Získanie vysvedčenia ho oprávňuje učiť vyučovacie predmety (podľa odborného zamerania štúdia) na stredných odborných školách ako i na ďalších školách v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade so schválenou akreditáciou programu DPŠ.

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN