DPŠ - SÚBEŽNÁ DENNÁ FORMA PRE ŠTUDENTOV SPU

Absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ v súlade s aktuálne platnými akreditáciami programov DPŠ a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji v kategóriách učiteľ:

  1. profesijných ekonomických predmetov (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ekonómia a manažment)
  2. biologických predmetov (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Biológia)
  3. profesijných predmetov v odbore agrobiotechnológie (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia  v odbore Agrobiotechnológie)
  4. predmetov ekologického a environmentálneho zamerania (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Ekologické a environmentálne vedy)
  5. poľnohospodárskych predmetov (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Poľnohospodárstvo a krajinárstvo)
  6. potravinárskych predmetov (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Potravinárstvo)
  7. technických predmetov (určené pre študenta neučiteľských študijných programov 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Strojárstvo)

 

Cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je, aby študent získal učiteľské kompetencie spolu s odborovo-predmetovou spôsobilosťou. Študent nadobudne didaktickú a pedagogickú spôsobilosť, naučí sa správne komunikovať so žiakmi a vyučovať odborné predmety v zmysle koncepcie tvorivo-humanistickej výučby a zvyšovania kvality riadenia výučby.  Doplňujúce pedagogické štúdium zabezpečuje prípravu učiteľov profesijných odborných predmetov v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania pre komplexné rozvíjanie kompetencií žiakov, študentov i dospelých účastníkov vzdelávania, vedie k motivácii študentov k sebarozvoju a pre celoživotné učenie sa.

 

Organizácia štúdia

DPŠ sa viaže k tým študijným odborom, ktoré má SPU v Nitre akreditované v druhom stupni vysokoškolského štúdia a je 4-semestrové. Študent denného štúdia na SPU si môže podať prihlášku do Univerzitného poradenského a podporného centra SPU v Nitre v letnom semestri tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Pri výberovom konaní sa zohľadňuje fyzická a psychická spôsobilosť pre učiteľskú profesiu a absolvovanie výberových predmetov spoločenskovedného zamerania počas štúdia na jednotlivých fakultách SPU (Všeobecná pedagogika, Všeobecná psychológia, Úvod do psychológie, Sociálna psychológia, Etika, Estetika, Filozofia, Sociológia a pod.).

Počas štyroch semestrov štúdia absolvuje študent zápočty a skúšky z pedagogických, psychologických a spoločenskovedných predmetov a pedagogickú prax s klasifikovaným pedagogickým výstupom na strednej odbornej škole. Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda komisie a najmenej ďalší dvaja členovia komisie. Toto štúdium je v súčasnosti spoplatnené sumou 200,- € za semester.

 

Štúdium začína so začiatkom akademického roka, aktuálny rozvrh sa študentom zverejní na začiatku príslušného semestra. Štúdium prebieha súbežne s denným štúdiom v popoludňajších hodinách, prípadne v piatky, alebo formou 3-4 denných sústredení spravidla 4x za semester.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent získava pedagogickú spôsobilosť a aprobáciu podľa inžinierskeho študijného programu alebo študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a tam vykonané štátne skúšky. O úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa vydá absolventovi doplňujúceho pedagogického štúdia vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti. Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti dostane po úspešnom ukončení inžinierskeho štúdia. Získanie vysvedčenia ho oprávňuje učiť vyučovacie predmety (podľa odborného zamerania štúdia) na stredných odborných školách ako i na ďalších školách v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade so schválenou akreditáciou programu DPŠ.

ŠTUDIJNÝ PLÁN