Predstavujeme UPPC

Univerzitné poradenské a podporné centrum (UPPC) je novovzniknuté pracovisko na SPU v Nitre. Jeho poslaním je zabezpečiť študentom jednoduchý prístup k poradenským a podporným službám, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a pomáhajú im napredovať v štúdiu i v profesionálnom a osobnom živote.

UPPC zabezpečuje komplexné poradenské aktivity pre študentov SPU v inkluzívnom a priateľskom prostredí, poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov so špecifickými potrebami a študentov zo znevýhodneného prostredia. Okrem toho zastrešuje kvalifikačné vzdelávanie v podobe doplňujúceho pedagogického štúdia pre učiteľov odborných predmetov na stredných odborných školách a vzdelávanie vysokoškolských pedagógov v podobe vysokoškolskej pedagogiky.

UPPC zabezpečuje komplexné poradenské služby a zodpovedá za aktivity, ktorých cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života študentov a zamestnancov SPU. Kľúčové aktivity UPPC nadväzujú na zistené aktuálne požiadavky a potreby študentov a zamestnancov vysokých škôl, ktoré vyplývajú predovšetkým z uvedených oblastí:

 • problémy v štúdiu (nezvládanie stresu a záťaže, vnímaná neprimeranosť úloh, požiadaviek a pracovného zaťaženia, chýbajúce vedomosti nenadobudnuté počas štúdia na stredných školách a ťažkosti s dobiehaním učiva, problémy v kolektíve a vo vzťahoch so spolužiakmi a učiteľmi, nedostatočné organizačné schopnosti, neschopnosť efektívne sa učiť, prekonávanie zmien a podobne),
 • nadmerný stres a vypätie, aj v dôsledku pandémie,
 • (chronické) zdravotné problémy,
 • osobné problémy a problémy v rodine,
 • problémy spojené s kariérnym smerovaním a nedostatočná orientácia na trhu práce,
 • psychické problémy (primárne a sekundárne),
 • neschopnosť riešiť problémy a konflikty (nedostatočné alebo nedostatočne rozvinuté mäkké zručnosti)
 • problémy s adaptáciou na vysokoškolské prostredie (často súvisiace s ďalšími súčasne prebiehajúcimi zmenami, ako napríklad zmena bydliska, zvýšená záťaž, odlúčenie od rodiny a podobne).

Medzi kľúčové aktivity UPPC patrí:

 1. Kariérne poradenstvo, koučovanie a mentoring.
 2. Poradenstvo pre záujemcov o štúdium.
 3. Sociálne, finančné a právne poradenstvo.
 4. Poradenstvo zamerané na zdravie (aj v súvislosti s pandémiou COVID-19).
 5. Psychologické poradenstvo.
 6. Poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami.
 7. Doplňujúce pedagogické štúdium a Vysokoškolská pedagogika.

Konzultácie a poradenstvo zabezpečujú PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD. a PhDr. Miroslav Poláček, PhD. V prípade záujmu o poradenstvo a podporu nás kontaktujte na uppc@uniag.sk.

Ísť späť